دنیای اردبیل؛ یکصد وسی امین شماره نشریه دنیای اردبیل و با بررسی مسائل مختلف فرهنگی و ورزشی استان با عناوین پیشکسوتان برکت ورزش.و…… منتشر شد دانلود نسخه PDF d یکصد بیست و  هشتمین شماره نشریه دنیای اردبیل http://donyayeardabil.ir/wp-content/uploads/2021/03/pdfjoiner_18.pdf مطالب موجود در صفحه دوم  شماره یکصدو سی امین شماره نشریه دنیای […]